Sammenlign takstmann

Sammenlign de beste takstmenn

 • Vi hjelper over 11500 til å flytte
 • Vi sammenligner autoriserte og pålitelige taksmann
 • Spar opp til 50% av utgiftene

Hva er en takstmann?

Å taksere betyr å verdsette, og som takstmann er jobben å sette verdi på en eiendom eller en gjenstand. Det vil si at de skal finne ut hvor mye en ting er verdt i penger.

Hvor jobber takstmenn?

En takstmann er ofte selvstendig næringsdrivende eller ansatt i en mindre bedrift. Forsikringsselskaper bruker også takstmenn når de skal bestemme omfanget av en skade.

Ved boligsalg, er det for eksempel en takstmann som setter verdi og lager tilstandsanalyse av boligen. I byggekonflikter, reklamasjoner og tvister blir takstmannen ofte hentet inn som tredjepart. Ved skade, er det en skadetakstmann som kommer fram til hva en skade koster.

En takstmann kan jobbe innen følgende områder:

 • boligtakst, verditakst og tilstandsrapport
 • verditaksering av eiendommer
 • taksering av skade på bygninger og løsøre, som for eksempel biler, maskiner og lignende
 • taksering av landbrukseiendommer
 • taksering av næringseiendommer
 • taksering av industri- og anleggsmaskiner, kjøretøy, båter, innbo og inventar
 • eltaksering: vurdering av elsikkerhet og taksering av installasjoner

Takstmannen må kunne mye om lover og regler, og en del av arbeidsdagen omfatter saksbehandling og administrative oppgaver. Sammenlign takstmann - Spar opp til 50% av flyttekostnadene

Sertifisering og godkjenning

Det er kun takstutdanningen godkjent av Norsk takst som kvalifiserer til sertifisering i Norsk takst.

For å sertifiseres i Norsk takst må du være tilknyttet et registrert foretak og tilfredsstille kravene som stilles i forbundets vedtekter. I tillegg må Norsk taksts andre krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt.

En takstmann kreves å ha erfaring eller utdanning innen:

Bolig (tilstand)

Med bakgrunn som:
Mesterbrev (bygg, tømrer, mur), Byggingeniør, Teknisk fagskole bygg, Sivilarkitekt må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

 • Innføring i taksering
 • Verditaksering av boliger
 • Tilstandsanalyse av boliger
 • Gjennomført Våtromskurs; Grunnmodul og Modul C, samt prosjektoppgave.

Skade

Med bakgrunn som:
Mesterbrev (bygg, tømrer, mur), Byggingeniør, Teknisk fagskole bygg, Sivilarkitekt og Ansatt i forsikringsselskap (med minimum 5 års erfaring + bygningsteknisk utdanning på fagbrevnivå), må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

 • Innføring i taksering
 • Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn
 • Gjennomført Våtromskurs; Grunnmodul og Modul C, samt prosjektoppgave.

Skjønn

Med bakgrunn som:
Mesterbrev (bygg, tømrer, mur), Byggingeniør, Teknisk fagskole bygg, Sivilarkitekt og Ansatt i forsikringsselskap (med minimum 5 års erfaring + bygningsteknisk utdanning på fagbrevnivå), må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

 • Innføring i taksering
 • Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn

Næring

Med bakgrunn som:
Byggingeniør, Teknisk fagskole bygg, Sivilarkitekt, Siviløkonom, Eiendomsutvikler (bachelor) må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

 • Innføring i taksering
 • Taksering av næringseiendom
  • (Søkere med Mesterbrev (bygg, tømrer, mur) må i tillegg ha sertifisering innen Verditaksering av bolig).

Landbruk

Med bakgrunn som:
Agronom, Agrotekniker, Skogtekniker, Sivilagronom, Forstkandidat eller Skogingeniør,må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

 • Innføring i taksering
 • Verditaksering av landbrukseiendommer

For takstmenn sertifisert for Verditaksering av bolig eller Taksering av næringseiendom er det ikke krav til utdanningen nevnt i første avsnitt (Agronom, Agrotekniker osv.), men disse må ha erfaring tilsvarende 5 års full gårdsdrift. Erfaringen kan opparbeides over mer enn 5 år. Jobb som avløser eller andre mindre engasjementer anses ikke tilfredsstillende.

Taksering av teknologi og spesialområder

Med bakgrunn i relevant utdanning på det aktuelle området på bachelor- eller masternivå må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

 • Innføring i taksering 

Slik blir de nye boligsalgsreglene fra 2022:

Fra 1. januar 2022 gjelder de nye reglene for hvilket ansvar selger og kjøper har ved salg av bolig. I korte trekk skal selgeren dokumentere boligen bedre, mens kjøperen må bruke mer tid på å sette seg inn i denne dokumentasjonen.

Selgers ansvar - dokumentere boligen

Selgers viktigste ansvar etter de nye reglene er at boligen må dokumenteres. Dette for å synliggjøre hvilken tilstand boligen er i ved salget.

Dette er selvfølgelig vanskelig å gjøre for en selger alene, i og med at denne ikke er bygningskyndig. Derfor er det å anbefale at man alltid får laget en tilstandsrapport fra en bygningskyndig.

Det har nå kommet en egen forskrift om tilstandsrapporter, som forteller hva som skal være undersøkt i en bolig - og hvordan denne undersøkelsen skal være. Denne forskriften er ny, og kom i vår. Dermed vil tilstandsrapporter som brukes ved boligsalg være standardisert, og det er en stor forbedring.

Boligreklamasjon

Boligreklamasjon er en annen stor oppgave, og antall klagesaker øker. Det skyldes først og fremst at både kjøps - og salgsforsikringer har blitt vanlig. Det er mye lettere for folk å klage når de er forsikret. De fleste henvendelsene kommer fra jurister.  Vanligvis sendes rapporten ti dager etter en befaring er utført til en oppdragsgiver. Noen ganger blir det ingen rapport fordi det ikke en reell klagesak.

Ord og uttrykk for takstmann

"As is"

Klausul Indikerer at kjøper må godta alle eiendommens feil og mangler slik de er ved overtakelsen. Forbeholdet unntar likevel ikke selger for opplysningsplikt for feil han visste eller burde visst om.

(Boligareal) er BRA

Av innredete rom (ikke kott, boder ol.) Vurderingen kan være komplisert og er til en viss grad avhengig av takstmannens skjønn. Boligarealet måles uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Etter 01.01.2008 har begrepet utgått og er erstattet med P-ROM (primære arealer) som er nesten det samme som det tidligere BOA.

Adkomstdokumenter

Dokumenter som gir rettighet til en bestemt bolig. Består av 3 elementer, andelsbevis, innskuddsbevis og leiekontrakt.

Aksjeleilighet

En leilighet i et boligaksjeselskap. Ved å kjøpe en aksje i boligaksjeselskapet får man bruksretten til en bestemt leilighet. Du kjøper en aksje i boligaksjeselskap, med rett til å leie leiligheten. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.

Annuitetslån

Lån som betales i like store beløp (summen av avdrag og renter) hver termin. Mindre avdrag i begynnelsen.

Ansvarsrett Godkjent for Ansvarsrett

Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak

Approbasjon Godkjenning

særlig fra det offentlige. F.eks. ved godkjenning av byggemelding.

Areal

Måles i kvm der det er minst 1,9 m takhøyde, og bredden overstiger 60 cm. Inkluderer trappeåpninger.

Arveavgift

Skatt som betales til det offentlige av arvemidler, forskudd på arv eller gave i hht. vedtak som treffes av Stortinget hvert år.

Arvefeste

Særegen form for tomtefeste eller jordleie som går ut på at jorden/grunnstykke festes bort for festeren og hans arvingers levetid gjennom ett eller flere ledd, eller for ett bestemt antall år.

Avtalepant Også kalt kontraktspart

Betyr panterett som er stiftet ved frivillig avtale mellom to parter, pantsetter og panthaver. Dette i motsetning til utleggspant, tvangspant eller lovpant.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er en rapport spesielt rettet inn mot eierskiftesituasjonen ved kjøp/salg, og gir en god oversikt over byggets tilstand. Kan eventuelt leveres med verdivurdering eller arealberegning.

Boligsalgsrapport 2015

I hendhold til NS 3600 og skal ligge til grunn for et hvert boligsalg fra 1. januar 2015. Det blir en grundig tilstandsanalyse som vil ta lengre tid en dagens rapporter.

Borettslag

Borettslaget eier boligen. Du er andelseier, og leier en leilighet av borettslaget, og er i tillegg medeier og kreditor i borettslaget.

Botid

Den tiden man har bodd i en bestemt bolig (må være registrert i folkeregisteret).

Bruksdeling

Ordning av rådighetsspørsmål i forholdet mellom sameiere. Bruksdeling skal hindre at sameierne kommer i konflikt med hverandre, og avgjøres ved skjønnssak.

Bruksnummer

Bruksnummer er en eiendomsbetegnelse og tar utgangspunkt i et gårdsnummer. Eiendommer får tildelt bruksnummer av kommunen i stigende rekkefølge etter hvert som de skilles ut. En eiendom betegnes derfor korrekt med kommunenummer (knr)/gårdsnummer (gnr) og bruksnummer (bnr). I tillegg kan det være festenummer (fnr) eller seksjonsnummer (snr).

Brukspant

Pantsettelsesforhold der panthaveren har og driver pantet for egen el. pantsetters regning, slik at avkastning tilfaller panthaver som rente.

Bruksrett

I tillegg til å disponere det areal som naturlig hører til boligen kan det også være en klausul om bruk av andre arealer (hage, andel av fellesarealer, etc.). Denne nedtegnede rettigheten kalles bruksrett.

Bruksrettighet

Rett til begrenset rådighet over annen manns eiendom (positiv servitutt). Se servitutt.

BTA (Bruttoareal)

Er boligens areal inkl. yttervegger og ved leiligheter til senter av vegg mot nabo/ fellesareal.

Bud

Skriftlig bekreftelse på at du vil kjøpe boligen til angitt pris, dersom du får tilslaget. Merk deg at bud er bindende.

Budrunde

Megler administrerer bud fra alle interesserte, der hver enkelt har anledning til å høyne det skriftlige budet, som oftest etter auksjonsmodellen. Foregår som oftest på telefon.

Bunnfradrag

Wr et fast kronebeløp som skal trekkes fra skattetaksten. Eksempel på dette er en skattetakst på 1 000 000 kr med et bunnfradrag på 500 000 kr gir 500 000 kr i skattegrunnlag for beregning av skatt.

Bygg og Tømrermester

En Bygg og tømrermester er en lovbeskyttet tittel som regulerer fagområdet.

Bygge kostnadsindeks

En indeks som viser økningen i bygge kostnadene over tid. Indeksene kan deles inn i forskjellige typer bygg.

Byggelån

Lån som gis til oppføring av bygg. Kostnaden består av et etableringsgebyr, løpende rente, og provisjon av maksimal byggelånsum. Etter byggeperioden konverteres lånet til et langsiktig lån.

Culpa

Subjektiv skyld, enten i form av rettsstridig hensikt, forsett, bevisst eller ubevisst uaktsomhet. Culpa kan lede til straffansvar eller til økonomisk erstatningsansvar.

Culparegelen

Skyldprinsippet i erstatningsregelen.

Dagbok

Protokoll for innføring av dokumenter som forlanges tinglyst - føres i kronologisk orden, og anmerkes deretter i grunnboken.

Deklaratorisk

Lovgivning som kan fravikes ved avtale.

Depositum

Noe som blir deponert som sikkerhet. I et leieforhold er det normalt at en viss pengesum blir brukt som et depositum.

Differensiert promille

Det er mulig å differensiere promille mellom eiendommer med og uten boligformål. Eiendommer med bolig og næring i samme bygg blir taksert med hver sin takst, slik at de kan differensieres.

Dokumentavgift

Pålagt skatt til staten når eiendomsretten til fast eiendom blir tinglyst. 2,5% av kjøpesummen.

Dødsbo

Formuesmassen som skal skiftes etter arvefall. Forvaltes enten privat, ved skifteretten eller av testamentsfullbyrder oppnevnt i testament av arvelateren.

Egenerkæringsskjema

Skjemaet inneholder en rekke spørsmål om forhold ved boligen.

Eiendomsmegler

Profesjonell mellommann ved omsetning av fast eiendom, vanligvis uten fullmakt fra partene. Eiendomsmegler virksomhet er underlagt bevillingskrav og nærmere regler i Lov om eiendomsmegling

Eiendomsskatt

Dette er en skatt som betales til kommunen på grunnlag av en eiendoms bruttoverdi. Bruttoverdien blir fastsatt særskilt. Satsene skal ligge i området 2-7 promille. Mange kommuner har valgt å ikke ha eiendomsskatt.

Eierleilighet

En leilighet som man selv eier. Foruten gårds,- og bruksnummer har en eierleilighet et eget seksjonsnummer.

Eierskifteforsikring

Eierskifteforsikringen er en ansvarsforsikring som selgeren tegner for å sikre seg selv. Den dekker mer eller mindre av det økonomiske ansvaret selgeren har overfor kjøperen etter avhendingsloven eller kjøpsloven. Dette er altså ikke en gjenstandsforsikring som dekker alt kjøperen mener er galt ved boligen.

Ekspropriasjon

Tvungen avståelse av eiendom el. rettigheter. Ifølge Grunnlovens § 105 skal den som har eiendommen som kreves avstått, ha full erstatning av den som krever ekspropriasjon. Ekspropriasjonserstatningen skal fastsettes ved rettslig skjønn.

Endossement

Forpliktende overdragelse av sjekk, veksel el. vekselobligasjon ved påtegning av dokumentet. Overdrageren (endossenten) hefter overfor endossataren (erververen) for vedkommende fordring eller pålydende med tillegg av renter og omkostninger.

Etableringslån

Lån som formidles gjennom kommunene, gjerne som hjelp til førstegangskjøpere av bolig.

Etasjefaktor

blir brukt for å vekte verdien til de forskjellige etasjene i et bygg når det benyttes sjablong ved taksering.

Fast rente

Renten bindes til avtalt sats for en avtalt periode, f.eks. fem år. Sikrer deg mot renteoppgang.

Fellesgjeld Gjeld

tatt opp på vegne av alle beboere i en boliggård kalles fellesgjeld. Denne fordeles normalt på den enkelte beboer på bakgrunn av boligenes størrelse. Renter og avdrag betales normalt via den månedlige husleien.

Fellesutgifter

Borettslag har ofte fellesvaskeri, renseri, søppelcontainer, parkeringsplasser, hagearealer, kabel-TV. Hva finnes her? Har borettslaget gjennomført skiftning av tak, balkonger, vinduer, porttelefon, dører etc. nylig, eller er det store fellesutgifter nær forestående. Slikt vil i så fall ofte føre til økning i husleie. Også renter og avdrag på fellesgjeld inngår i fellesutgiftene. Rentene gir fradrag i skatten.

Ferdigstillelsesgaranti

En garanti for at en kontrakt sluttføres. Brukes for eksempel ved oppføring av bolighus.

Festeavgift

Betalingen for å feste (leie), som oftest selve tomten huset står på.

Festekontrakt

En avtale om leie av fast eiendom, som oftest en tomt.

Festenummer

under et gårds‐ og bruksnummer. Betegnelsen innebærer at tomten (normalt en hyttetomt) har et leieforhold til en grunneiendom. Det som særtegner et punktfeste er at det ikke har eiendomsgrenser (eller rettighetsgrenser) i marken. Eiendommen er markert med sentralpunkt, som skal ligge innenfor bebyggelsen på tomten. Eieren av punktfestet har normalt en egen (men den kan være begrenset) disposisjonsrett innenfor en sirkel med radius 30 meter fra sentralpunktet.

Fester

En festetomt er en del av en eiendom der det foreligger et leieforhold mellom en grunneier, og en fester/leietaker. Grunneieren krever inn en (som regel årlig) grunnleie. Leieforholdet er fastlagt i en festekontrakt. Festekontrakten sikres rettsbeskyttelse ved tinglysning. Grunneier gir om ikke annet er avtalt fester alle rettigheter som er nødvendig for det formål festeren skal bruke tomten for. Fester er juridisk ansvarlig for eiendommen og vil derfor bli ilagt eiendomsskatten.

Festeregulering

Regulering av festetid, reguleres vært 10. år dersom ikke annet er avtalt.

Festet tomt

Tomten boligen er oppført på er leid.

Flytende rente

Følger markedsrenten. Banken plikter å varsle kunden før renten endres.

Forhåndstakst

er en forhåndsvurdering av en eiendom og gjelder som regel ikke før eiendommen er bebygd.

Forkjøpsrett

Den rett en person har til å tre inn i et kjøp til høyeste pris selgeren kan få hos en annen - særlig praktisk ved fast eiendom. Avtaler om forkjøpsrett må tinglyses for å ha rettsvern.

Fortsettelse av forkjøpsrett
Lovfestet forkjøpsrett har sameiere når med sameier vil selge sin part, kommunen ved overdragelse av leiegårder, andelshavere i boligbyggelag og borettslag ved andelssalg i borettsforhold.

Forsikringssum

Det beløp som forsikringstaker har fastsatt (gjelder fastsum og førsterisikoforsikring).

Forsikringsverdi

Hva det koster å anskaffe en tilsvarende ny ting.

Fremleie

En leiers utleie av den rettighet han selv har leiet. Vanligvis ikke tillatt uten samtykke fra den opprinnelige utleier.Videre leie av leiligheten du eier eller har bruksrett til Fritak Noen eiendommer har krav på fritak etter § 5 i eiendomsskatteloven, andre eiendommer kan få fritak etter § 7. Eiendommer under § 7 må vedtas fritatt av kommunestyret/bystyret eller formannskapet.

Fullverdigforsikring

En fullverdiforsikret bygning er til enhver tid forsikret for hva det på skadedagen vil koste å gjenoppføre en tilsvarende eller tilnærmet tilsvarende bygning. Meromkostninger ved byggemåte og utstyr som er urasjonell etter dagens byggeskikk tas ikke med. Erstatningen vil være hva det koster å bygge en ny tilsvarende bygning, uavhengig av hva forsikringssummen måtte være.

Førsterisikoforsikring

dekker skader inntil de avtalte summer, men ikke høyere enn forsikringsverdien. Det foreligger ikke underforsikring, men skaden er begrenset til forsikringssummen.

G.nr og bnr.

En eiendoms betegnelse i grunnboken, kan suppleres med tomtenummer, seksjonsnummer og lignende.

GAB

Gate Adresse Bygning, dette er det digitale registeret kommunen har all faktainformasjon om eiendomsmassen.

Gjeldsbrev

Dokument som er skriftlig og som oppfyller visse andre vilkår, og der utstederen forplikter seg til å betale en bestemt sum penger.

Gjenboer

En beboer som har innsyn til en bolig eller leilighet.

Grunnbok

Tinglysingsregister over faste eiendommer i Norge. Viser eiendomsovergang, pantsettelser, utleggs- og utpantningsforretninger, bruksrettigheter og andre rettigheter i fast eiendom, se også dagbok.

Grunnbokshjemmel

Har den som i grunnboken fremstår som eier av vedkommende eiendom, og som derav har rett til å få tinglyst et dokument som gir uttrykk for en rettshandel vedrørende denne eiendom.

Grunneie

Er den som er den faktiske eier av en grunneiendom. Grunneieren kan enten være en eller flere privatpersoner, en institusjon, et firma, en kommune, en fylkeskommune eller staten.

Gyldighet takst

Gyldigheten av en takst avhenger av endringer i markedet og av eventuelle endringer på/i eiendommen/boligen. Takster eldre enn 6 måneder må brukes med største forsiktighet, det anbefales å kontakte takstmannen.

Gårdsnummer

Alle eiendommer har et gårdsnummer. Når det skilles ut underbruk av en eiendom får den nye Eiendommen samme gårdsnummer og et nytt bruksnummer.

Heftelse

En tinglyst forpliktelse ved boligen, innskrenkning av rettigheter eller adkomstrett over eiendom.

Hevd

Rettighetserverv basert på langvarig rådighetsutøvelse over fast eiendom eller løsøre i aktsom god tro. Hevdstiden er for fast eiendom 20 år, for løsøre 10 år.

Hjemmel

Lovlig adkomst til en ting eller rettighet.

Hjemmelshaver

Matrikkelenheten. Hvis hjemmelshaveren er død, og det ikke er foretatt skifte eller overdragelse ikke har funnet sted.

Håndpant

i ting som må settes ut av pantsetters besittelse for å ha virkning overfor tredjemann.

Indre forhold

Faktorer som er vesentlig for eiendommens verdi innenfor grensene. Dette gjelder opparbeidelse av tomt, husets stand (vedlikehold, utidsmessighet, størrelse med mer), strandlinje, brygge/båtplass med mer.

Kalibrering

Er forarbeidet som blir gjort for å kunne taksere etter sjablong i kommunen. Det er mange parametre som blir beregnet frem ved kalibreringen, kvadratmeterpris er en av disse parameterne. Som grunnlag for vurderingene våre bruker vi mange nylige omsatte eiendommer fra hele kommunen.

Kapitalisering

Verdisetting av en investering ut fra en vurdering av investeringens fremtidig avkastning.

Kapitalisert

Verdi Kapitalisert verdi/utleievurdering er den markedsleie takstmannen mener boligen kan leies ut for. Utgifter tilknyttet eiendommen skal alltid ansettes (fellesutgifter, forsikring, vedlikehold med mer). Netto leie kan kapitaliseres med en prosentsats som fremkommer etter vurdering av lånerenter, inflasjon og risiko.

Konsesjon

Tillatelse eller bevilgning av offentlig myndighet til ervervelse av fast eiendom eller til å drive en bestemt økonomisk virksomhet.

Konvertering

Ombytting av et lån med et annet, f.eks. konvertering av byggelån til fastlån.

Kvadratmeterpris

Betegnelse brukt for å prise snittkostnader per kvadrat i et bygg.

Ligningstakst

Takst som danner grunnlag for beregning av den kommunale eiendomsskatten, dersom kommunestyret har vedtatt at det skal være eiendomsskatt i kommunen. Benyttes ved beregning av inntektsskatt for prosentlignede boligeiendommer, og er grunnlaget for beregning av formuesskatt. Normalt 20-30% av markedsverdi.

Løpetid

Tiden fra lånet blir utbetalt til det er tilbakebetalt, normalt mellom 15 og 30 år.

Løsøre

Alle gjenstander som ikke kommer inn under begrepet fast eiendom.

Løsøreregisteret

Landsregisteret for rettigheter i løsøre. Registeret omfatter også tinglyste ektepakter.

Lånetakst

En takst over eiendommen som skal gi grunnlag for hvor mye en eiendom kan belånes med. En lånetakst ligger i området 80-85 % av verditaksten. Verditaksten skal tilsvare markedsverdien av eiendommen.

Makeskifte

Bytte av fast eiendom mot annen fast eiendom.

Markedsverdi

Markedsverdien er "det ansatte beløp som takstmannen mener eiendommen/boligen normalt kan omsettes for på takseringsdatoen". Begrepet markedsverdi er internasjonalt og erstatter det gamle begrepet "normal salgsverdi" som fortsatt benyttes i en del takster.

Matrikkel

En matrikkel (lat. matricula = register) er et offentlig register over grunneiendommer. Matrikkelen er det nye systemet som har tatt over for RiksGAB og KommuneGAB. Her ligger eiendomsinformasjon registrert for hele landet.

Morarente Rente

Som påløper ved for sen betaling.

Mortifikasjon Erklæring

Som går ut på at et bestemt forhold eller et dokument blir kjent ugyldig (dødt og maktesløst). Mortifikasjon besluttes av domstolene.

Målebrev

Et dokument som viser nøyaktig beliggenhet og grenser for en eiendom.

Naborett

Rettsregler om forholdet mellom naboer. Regulerer utstrekningen av eiendomsrådighet i naboforhold, og de plikter som påhviler en grunneier overfor hans naboer.

Namsmann

Offentlig tjenestemann som utfører de tvangsforretninger som loven legger til namsmannen (utleggsforretninger, utkastelsesforretninger, tvangssalg). I lensmannsdistrikt er lensmannen namsmann, i byene finnes normalt særskilt namsmann.

Nominell rente

Det er vanlig for banker å oppgi nominell rente på lån og det er den løpende pålydene renten i en bestemt periode, vanligvis ett år, men den effektive renten forteller hva du faktisk betaler for lånet. Det vil si at alle gebyrer (etableringsgebyr og termingebyr) du betaler er inkludert i beregningen. Den nominelle renten er med andre ord den fastsatte renten eksklusive gebyrer. Den effektive renten er det du faktisk betaler.

NS 3424

2012 Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring.

NS 3490

For at areal skal være måleverdig (i hht NS 3490) må takhøyden være minst 190 cm i minimum 60 cm bredde. Ved skråtak måles 60 cm utenfor høyden på 190 cm. Byggeforskriftens krav er at kun del av boenhet kan ha takhøyde på 190 cm. Normalkravet er 240 cm.

NS 3600

Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig - veiledning til NS 3600.

NS 3940

2012 Areal- og volumberegninger av bygninger.

NS 8430

Overtakelse av bygg og anlegg

Nøkkelpant

Betegnelse på varer som er pantsatt ved at de er plassert i avlåst rom hvis nøkler er overlatt panthaveren, som regel en bank.

Obligasjonsleilighet

En leilighet der leieren yter et lån til den som eier bygningen. Obligasjonen gir leieren rett til å leie leiligheten. NB: Opprettelse av obligasjonsleiligheter er forbudt, men eksisterende forhold er fremdeles tillatt og reguleres etter husleieloven

Omsetningsverdi

Er den realistiske salgsverdien på en eiendom ved fritt salg.

Pant

Sikkerhet for at banken får tilbakebetalt lånet, angitt i pantobligasjon, et dokument som bekrefter låneopptaket.

Pante attest

Bekreftet utskrift fra tinglysingsdommer om heftelser som hviler på fast eiendom eller annen gjenstand.

Pantebok

Bok hvor kopi av tinglyste dokumenter føres inn hos tinglysningsembetene.

Pantebrev

Eldre betegnelse på dokument som stifter en panterett. Det samme som pantobligasjon i praksis, men sikter egentlig mot "plantedelen" av obligasjonen.

Pantedokument

Et hvert dokument som gir uttrykk for en panterett stiftet ved avtale, f.eks. pantobligasjon.

Panteheftelse

En heftelse som har pant i en eiendom, bil eller lignende.

Panterett

Den rett en kreditor har til å søke dekning for sitt pantekrav i et eller flere nærmere bestemte formuesgoder (pantobjekt). Dekningen skjer i alminnelighet ved tvangssalg.

Pantobligasjon

Dokument som etablerer pant i formuesgode, typisk fast eiendom.

Pantsettelseserklæring

Erklæring om pantsettelse. Brukes ofte i forbindelse med pantsettelse av en gjort pantobligasjon, verdipapirer og verdigjenstander.

Prioritet

Rangorden mellom heftelser i formuesgoder, særlig fast eiendom.

Proklamasjon

Offentlig kunngjøring med oppfordring til arvinger eller kreditorer om å melde sine fordringer innen en viss frist.

Prokura

Fullmakt til å opptre på en annens vegne i et forretningsforhold, og til å tegne firmaet i alt som hører til fullmaktsgivers forretning. Prokurist kan ikke avhende eller behefte (pantsette) fullmaktsgiverens faste eiendommer.

Prokurist

En som har fått fullmakt til å opptre på en annens vegne.

P-ROM

Er boligens primære rom, f.eks. stue, kjøkken, soverom, bad, omkledningsrom, TV-stue. Det er bruken av rommet som avgjør om rommet defineres som S-ROM eller P-ROM. Areal for P-ROM måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen.

Promille

Ved beregning av eiendomsskatt skal kommunestyre/bystyret bestemme seg for en promillesats. Denne kan settes fra 2‐7‰, ved førstegangs innføring av eiendomsskatt skal den settes til 2‰. Kommunestyret/bystyret har hvert år anledning til å justere promillen 2‰ opp eller ned.

Prosentligning

Den inntekten som regnes av fordelen av å bo i egen bolig. Inntekten regnes i prosent av en nærmere fastsatt ligningsverdi, og inntektsføres i selvangivelsen.

Punktfeste

Et punktfeste er en variant av en festetomt. Et punktfeste er registrert i matrikkelen med etfestenummer under et gårdsnummer og bruksnummer. Betegnelsen ble etablert i forbindelse med innføringen av «delingsloven» i 1980. Betegnelsen innebærer at tomten(normalt en hyttetomt) har et leieforhold til en grunneiendom. Eieren av punktfestet betaler derfor en (normalt årlig) festeavgift til grunneieren av det bruksnummeret som festet er registrert under.

Reduksjonsfaktor

En prosentvis reduksjon på skattetaksten vedtatt av kommunestyret/bystyret. Denne står fast i 10 år, og kan dermed ikke forandres før neste hovedomtaksering. Et eksempel på utregning av skatt med bruk av reduksjonsfaktor: (takst x reduksjonsfaktor) x promille = Eiendomsskatt.

Registernummer

For eiendom, en fast eiendoms betegnelse i grunnbøkene. Registernummer består av gnr. og bnr., foruten tomtenummer, seksjonsnummer, veinummer ol.

Regningsmottaker

Hver eiendom i kommunen har oppnevnt en regningsmottaker. Forvalgt blir dette en av hjemmelshaverne, men eieren står fritt til å velge hvem som skal stå oppført uavhengig av rettigheter til eiendommen.

Regress

Det dekningskrav som en som betaler en fordring, har overfor sine med skyldnere. Rett til å kreve dekket et utlagt beløp.

Reguleringsplan

Offentlig planer for utforming og bruk av arealer og bygninger i et gitt område.

Rehabilitering

Gjenoppbygge, sette en bygning i god funksjonsdyktig stand igjen.

Restaurere

Gjenoppbygge, sette i stand en bygning og føre den tilbake til opprinnelig utførelse.

Rettsvern

Vil si det vern eller den beskyttelse en rettighetshaver (f.eks. panthaveren) har i kollisjonstilfeller med andre rettighetshavere i samme gjenstand eller rettighet.

Sakkyndig ankenemnd

Klageinstansen for behandling etter at takstene er sjekket for fakta feil og åpenbare feilvurderinger av eiendomsskattekontoret.

Sakkyndig nemnd

Denne nemnden skal vedta takstene foreslått av besiktigelsesmennene. De utarbeider og vedtar retningslinjer i tillegg til hovedoppgaven sin.

Sameie

To eller flere som har eiendomsrett til felles formuesgode, fast eiendom, løsøre eller annet, når retten regnes i ideell andel (prosent eller brøk). Rettsforholdet mellom sameierne er nærmere regulert i sameieloven av 1965

Sammenføying

Av eiendom(er) er en registrering hos tinglysningsmyndighetene, der to eller flere eiendommer blir slått sammen til én i matrikkelen. Sammenføying er gratis og skjer ved at grunneier undertegner en sammenføyingsbegjæring for de eiendommene han ønsker sammenføyd.

Sammenlign takstmann - Spar opp til 50% med å sammenlign