Sammenlign eiendomsmegler Bergen

Sammenlign de beste eiendomsmeglerne i Bergen

  • Vi hjelper over 11500 til å flytte
  • Vi sammenligner autoriserte og pålitelige meglere
  • Spar opp til 50% med å sammenligne

Hva er eiendomsmegling?

Megler Bergen
Megler Bergen

Overdragelse er den juridiske prosessen med å overføre eierskap når du kjøper eller selger eiendom. Du trenger eksperthjelp fra en autorisert eiendomsmegler eller en eiendomssadvokat for å håndtere formidlingsprosessen, som vil begynne når et tilbud er akseptert.

Megleren din i Bergen vil være ansvarlig for å organisere meglingssøk, ha kontakt med kjøpers/selgers advokat, utveksle kontrakter, overføre eierskap til tinglysing.

Det er nesten umulig å forsøke å formidle uten hjelp fra en profesjonell advokat, da det er en så komplisert, men avgjørende prosess. De har erfaring og kompetanse i å håndtere det juridiske aspektet ved kjøp og salg av eiendom for å sikre en smidig prosess.

For å lære mer, les hva er eiendomsmegling.

Hvor lang tid bruker eiendomsmeglere i Bergen?

Overdragelsesprosessen tar vanligvis 8-12 uker, men kan ta lengre tid dersom du opplever forsinkelser. Hvis du ikke er en del av en eiendomskjede eller er et direkte kjøp, vil prosessen gå mye raskere.

Å vente på eiendomsmeglere og resultater fra eiendomsundersøkelser tar opp hoveddelen av prosessen, men det er meglerens ansvar å holde prosessen i gang. De vil ha kontakt med boliglånsutlåner og andre parter for å minimere forstyrrelser.

Hvordan velge en eiendomsmegler i Bergen?

Det viktig å sjekke meglerens anmeldelser på forhånd. Når du blir matchet med opptil 5 av våre verifiserte eiendomsmeglere, kan du lese anmeldelsene deres fra ekte kunder før du bestemmer deg.

Mange vil ansette en megler basert på en anbefaling fra familie eller venner. Du bør fortsatt sjekke anmeldelsene deres og sammenligne anmeldelser fra en rekke brukere for å se om det er en bedre avtale der ute.

Les mer om eiendomsmegler

Hva vil vises i et eiendomssøk?

Din megler i Bergen vil bestille søk i begynnelsen av formidlingsprosessen. Disse inkluderer lokale myndighetssøk, miljøsøk og vann- og avløpssøk.

Søkene vil utforske området rundt eiendommen for å avsløre om det er noe som kan påvirke verdien av eiendommen eller miljøet. Søk avslører vanligvis enhver risiko for flom, bekymringer om grunnstabilitet, høy tilstedeværelse av radongass og eventuelle problemer med forurenset land.

Les mer om eiendomsmeglers ansvar.

Finn den beste eiendomsmegler Bergen

Sammenlign ulike eiendomsmeglere i ditt nærområde Bergen

Motta anbud og sammenlign priser!

Ord og utrykk

Oversikt over ord og uttrykk i eiendomsmegling.

Akseptfrist: Tidspunktet budet ikke lenger er bindende for budgiver.

Ansvarlig megler, oppdragsansvarlig megler: Den personen (ansatte) i meglerselskapet som er ansvarlig for oppdraget.

"As is" vilkår/klausul: Et avtalevilkår som i eiendomshandelen innebærer at selger fraskriver seg ansvaret for skjulte feil og mangler ved eiendommen.

Avtaleinngåelse: Når begge parter er bundet som følge av at selger har akseptert kjøpers bud, eller kjøper har akseptert selgers motbud. Danner grunnlag for inngåelse av skriftlig kjøpekontrakt.

Boligkjøperforsikring: Forsikring som kan tegnes av kjøper og som dekker kjøpers utgifter til juridisk bistand knyttet til klage på kjøp av bolig.

Boligsalgsrapport: En variant av Tilstandsrapport, hvor det spesielt blir lagt vekt på byggetekniske forhold som er viktig ved eierskifte.

Bruktboligmegling: Salgsformidling (gjennom megler) av brukte boliger.

Budjournal: Meglers skriftlige og løpende nedtegning over bud og motbud på eiendommen.

Budrunde: Budgivningskonkurranse basert på auksjon.

Budskjema: Blankett utarbeidet av megler til bruk for skriftlig bud.

Egenhandelsforbud: Lovbestemmelse som forbyr ansatte og nærstående å kjøpe eller selge eiendom meglerforetaket formidler

Eiendomsmegler: Person med offentlig godkjennelse basert på fullført eiendomsmeglerstudium, praksistid og vandelskontroll

Eiendomsmeglerfullmektig: Person uten egen offentlig godkjennelse, men fullført eiendomsmeglerstudium eller juridisk studium. Kan utføre meglingsoppdrag under tilsyn av Ansvarlig megler.

Eierskifteforsikring: Forsikring som tegnes av selger og som dekker selgers mangelsansvar overfor kjøper.

E-takst: Den nye bransjestandarden for verdivurdering fra megler. Vurderingen gis på bakgrunn av befaring, opplysninger og dokumentasjon. E-takst baserer seg på kjente omsetningstall, eksterne kilder og statistikker via Eiendomsverdi som vises i denne rapporten. Den endelige verdien er korrigert etter meglerens beste skjønn, basert på kjennskap og erfaring i markedet.

Fagansvarlig: Lovpålagt funksjon som faglig leder i et eiendomsmeglingsselskap med særskilt ansvar for interne rutiner og klientmidler.

Finansieringsplan, finansieringsbevis: Oppstilling over hvordan kjøpet skal finansieres mht. egenkapital og lån, dokument som viser hvor mye banken vil gi i lån.

Forbehold: Fremtidig hendelse - som i prinsippet kan være hva som helst - som dersom den inntrer medfører at budet eller avtalen bortfaller, for eksempel et finansieringsforbehold.

Hjemmel, hjemmelsdokument, skjøte: Eierforhold til fast eiendom, digitalt eller papirbasert dokument som viser overføring av eierforholdet.

Hvitvaskingsregelverket: Lovregulering som innebærer at eiendomsmeglere har plikt til å undersøke og rapportere opplysninger om transaksjoner som mistenkes å være utbytte fra straffbare handlinger eller skal benyttes til terrorfinansiering.

Instruksjonsrett: Kjøpers og selgers rett til å instruere megler om disponering av kjøpesummen.

Konsesjon: Offentlig tillatelse som kreves for kjøp og annet erverv av visse eiendommer, bl.a. større landbrukseiendommer.

Medhjelper, meglerassistent, eiendomsrådgiver: Funksjon i eiendomsmegling som forutsetter bestått prøve i praktisk eiendomsmegling.

Mellommann, megler: Det motsatte av partsrepresentant. Kjennetegnes særlig ved omsorgsplikt for begge parter i eiendomshandelen.

Motbud: Et bud fra selger som er et avslag på kjøpers bud og samtidig et nytt tilbud til kjøper. Motbudet er bindende for selger og handel inngås dersom kjøper aksepterer budet.

Oppdrag, eiendomsmeglingsoppdrag: Avtalen mellom oppdragsgiver (normalt selger) og eiendomsmeglingsforetaket eller advokaten.

Oppdragsansvarlig megler: Se Ansvarlig megler

Oppdragsgiver: Selger som engasjerer megler til å selge eiendommen (salgsoppdrag), eller kjøper som gir megler oppdrag med å bistå ved søk etter bolig eller annen fast eiendom (kjøpsoppdrag).

Oppdragstaker: Eiendomsmeglingsforetak eller advokat som påtar seg et eiendomsmeglingsoppdrag.

Oppgjørsmedhjelper, oppgjørsansvarlig, oppgjørsassistent: Funksjon i eiendomsmegling som forutsetter at vedkommende har bestått en særskilt oppgjørseksamen.

Oppgjørsoppdrag: Eiendomsmeglingsoppdrag som bare omfatter det økonomiske oppgjøret, eventuelt også opprettelse av skriftlig kontrakt, mellom partene.

Overtakelsesbefaring: Kjøpers besiktigelse av boligen/tomten i forbindelse med overtagelsen med tanke på å kontrollere at eiendommens tilstand er som avtalt.

Overtakelseserklæring: Dokument hvor selger og kjøper bekrefter at boligen er henholdsvis overlevert og overtatt, eventuelt med instruks til megler vedrørende gjennomføringen av oppgjøret.

Pantedokument: Et digitalt eller papirbasert dokument som viser at eiendommen er stilt som sikkerhet for en gjeldsforpliktelse (lån).

Prisforlangende: Normalt den prisen selger tilbyr boligen for. Brukes gjerne ved salg av nye boliger til faste priser.

Prisvurdering/prisantydning: Meglers vurdering av eiendommens markedsverdi og den prisen selger er villig til å selge for.

Prosjektmegling: Salgsformidling (gjennom megler) av bolig under oppføring.

Salgsoppgave (Prospekt): Meglers skriftlige oppgave som minst skal inneholde nærmere lovregulerte opplysninger.

Sikkerhetsstillelse, meglergaranti: Erklæring fra bank eller forsikringsselskap som garanterer for meglingsvirksomhetens erstatningsansvar.

Sikringsobligasjon: Et digitalt eller papirbasert pantedokument med urådighetssperre som tinglyses på eiendommen som et "verktøy" megler kan benytte for gjennomføringen av det økonomiske oppgjøret.

Skjøte: Se Hjemmelsdokument

Tilbakehold av kjøpesum: Rettighet for kjøper til å holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen dersom det er mangler ved eiendommen. Se også Instruksjonsrett.

Tilstandsrapport: En detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand, se Boligsalgsrapport.

Tinglysing: Registering av hjemmelsdokumenter, skjøter, pantedokumenter m.v. i Grunnboken, eventuelt i Borettslagsregisteret.

Utenlandsmegling: Salg- og leieformidling (gjennom megler) av boliger som ligger i utlandet.

Utleiemegling: Formidling (gjennom megler) av leieavtaler til bolig

Visningsassisten: Se Medhjelper 

Vil du motta anbudsvarsler som bedrift i Bergen?

Er du en anerkjent eiendomsmegler, landmåler eller et flyttebyrå i Bergen? Bli med i vårt nettverk for å begynne å utvide virksomheten din. Bli medlem å les om hvordan det fungerer.